نرم کن های نانیونیک

1-3 از 3

آروسافت N- 100

مناسب برای الیاف مختلف بخصوص سلولزي، مشتقات فتي اسيد آميد تركيب شده با سطح فعالهاي نانيونيك، پرك، نانيونيك
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروسافت N-2000

مناسب برای الیاف مختلف، بخصوص سلولزي، مشتقات فتي اسيد آميد تركيب شده با سطح فعالهاي نانيونيك، مايع سفيد رنگ، نانيونيك
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

آروسافت N-2800

مناسب برای الیاف مختلف، بخصوص سلولزي، مشتقات فتي اسيد آميد تركيب شده با سطح فعالهاي نانيونيك، مايع سفيد رنگ، نانيونيك
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل