دیسپرس‌ کننده و یکنواخت کننده‌ها

1-9 از 9

AROPERS DE-300 CONC

ديسپـرس كننـده و یکنواخت کننده ، تركيبي از مواد آروماتيكي و تركيبات پليمري ، آنيونيك، مايع قهوه اي رنگ
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

AROPERS DE-400

ديسپـرس كننـده و یکنواخت کننده ، تركيبي از مواد آروماتيكي و تركيبات پليمري ،‌ آنيونيك ، مايع قهوه اي رنگ
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

AROPERS DE-40

ديسپرس كننده عالي با خاصیتanti back staining در پروسه های مختلف سنگشویی، نانيونيك، مايع قهوه ای کم رنگ
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

PERSINOL SP

دیسپرس کننده و یکنواخت کننده بسیار مؤثر و عالی برای رنگینه های دیسپرس و همچنین دیسپرس کننده و یکنواخت کننده برای پیگمنت ها و رنگینه های مختلف ، نمک سدیم نفت...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

PERSINOL SK

دیسپرس کننده ویکنواخت کننده بسیار مؤثر و عالی برای رنگینه های دیسپرس و همچنین دیسپرس کننده و یکنواخت کننده برای پیگمنت ها و رنگینه های مختلف ، نمک سدیم نفتا...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

AROLAN DLP

يكنواخت كننده و ديسپرس كننده ، آلكيل پلي گليكول اتر ،‌ نانيونيك، مايع بی رنگ
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

AROLAN DLR

يكنواخت كننده و ديسپرس كننده عالي درحمام رنگرزي، به خصوص رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های راکتیو، ترکیبی از آلكيل پلي گليكول اتر، انواع پلیمرها و سورفکتانت...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

AROLAN DLT-1

يكنواخت كننده ، ترکیبی از سورفکتانت های ویژه، آنيونيك- نانيونيك، مايع شفاف مایل به زرد
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

AROLAN R-CONC

يكنواخت كننده و ديسپرس كننده ، ترکیبی از سورفکتانت های ویژه، آنيونيك-نانیونیک، مايع شفاف مایل به زرد
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل